tam quoc

 

Apple iOS 10 - bản nâng cấp từ iOS 9

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 22:24 - Người đăng bài viết: admin
 

Thay đổi lớn nhất ở 'bộ mặt' của phiên bản hệ điều hành này là màn hình khóa mới, thanh thông báo Notifications và Control Center.

 • iOS 10: có th? xóa ?ng d?ng Apple cài ??t s?n
 • WWDC 2016: iOS 10 s? có gì ??c bi?t?
 • Chi ti?t cách nâng c?p lên iOS 10
 • Khám phá h? ?i?u hành iOS 10
 • Tùy bi?n ?? sáng ?èn pin trên iOS 10
Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 1

 

Thay ??i nh? ? giao di?n

Tho?t nhìn, b?n s? khó nh?n th?y s? khác bi?t ? giao di?n c?a iOS 10 (phiên b?n PC World Vietnam s? d?ng là iOS 10.0.2) so v?i iOS 9 hay iOS 8. Tuy nhiên, khi s? d?ng th?c t? b?n s? th?y ?i?m thay ??i l?n nh?t ? “b? m?t” c?a phiên b?n h? ?i?u hành này là màn hình khóa m?i, thanh thông báo Notifications (Thông báo) và Control Center. 

Tr??c tiên là giao di?n màn hình khóa, gi? ?ây các ký t? và bi?u t??ng ? giao di?n này ???c làm l?n h?n nên khá tho?i mái khi s? d?ng. Giao di?n này ???c chia làm 3 trang t??ng ?ng v?i 3 ch?c n?ng hi?n gi?, thông báo m?i; c?p nh?t thông tin th?i ti?t và nhi?u tùy ch?n widget khác; ch?p ?nh nhanh v?i ?ng d?ng Camera. Vi?c b? ?i ch?c n?ng vu?t qua trái ?? m? khóa màn hình, thay vào ?ó là nh?n nút Home k?t h?p v?i “3 trang” trên màn hình khóa khi?n cho ng??i dùng khá b? ng? trong l?n ??u s? d?ng. Bên c?nh ?ó, vi?c ??i ph??ng th?c m? Camera ngay t? màn hình khóa khi?n cho ng??i dùng iOS ?ôi lúc vô tình m? camera thay vì vào màn hình chính. 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 2

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 3
Giao di?n màn hình khóa m?i trên iOS 10 v?i 3 trang.

Thanh thông báo và Control Center c?ng ???c Apple “phóng l?n” các ký t? ?? ng??i dùng d? quan sát h?n. Tuy nhiên, thi?t k? bo tròn khung thông báo c?ng v?i vi?c phân nhóm các ch?c n?ng c?a Control Center khi?n cho thao tác c?a ng??i dùng tr? nên ph?c t?p h?n, th?m chí ph?i dò tìm tính n?ng trong m?t tác v? ?òi h?i s? linh ho?t và nhanh chóng. Ch?ng h?n, ?? b?t nhanh các ch?c n?ng, k?t n?i c?a iPad, iPhone thì b?n ch?n th? iOS Control, n?u mu?n ch?nh nh?c thì ch?n th? Now Playing, n?u ?i?u khi?n nhà thông minh thì ch?n th? Home…

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 4

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 5
Thay ??i v?i ch?c n?ng thao tác nhanh Control Center.

Tuy nhiên, vi?c h? tr? 3D Touch lên màn hình khóa giúp cho thao tác c?a ng??i dùng ti?n l?i h?n. Ng??i dùng iPhone 6s, iPhone 7 có th? nh?n ?è các bi?u t??ng ? thanh Control Center ?? ch?n các m?c thu?c ch?c n?ng ?ó. Ch?ng h?n, b?n có th? nh?n ?è bi?u t??ng ?èn pin (Flashlight) ?? ch?n 3 m?c sáng c?a ?èn flash cho phù h?p v?i t?ng ?i?u ki?n môi tr??ng. 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 6
3D Touch ?ã ho?t ??ng t?t trên Control Center.

Apple c?ng b? sung ch?c n?ng ?ánh th?c iPhone (Raise to Wake) ?? xem nhanh thông báo th?c s? h?u ích. Tuy nhiên, ch?c n?ng này ch? h? tr? trên dòng thi?t b? m?i (iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE), các s?n ph?m nh? iPhone 5, iPhone 6, iPhone 5s không ???c trang b? kh? n?ng này.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 7
Ch?c n?ng Raise to Wake trên iPhone m?i.

Gi? ?ây, b?n có th? tùy bi?n màn hình ch? c?a iOS m?c dù không th? ??i ???c bi?u t??ng hay c? giao di?n nh? Android. B?n có th? xóa ?i các ?ng d?ng cài s?n trên iOS nh? Weather (Th?i ti?t), Maps (b?n ??), Notes (Ghi chú), Reminders (Nh?c nh?)… Th?c ch?t c?a vi?c nh?n “Remove” các ?ng d?ng này là h? ?i?u hành s? ?n ?i các bi?u t??ng này kh?i màn hình ch?, nh?ng c?ng làm hài lòng nhi?u ng??i dùng không bao gi? ??ng ??n các công c?. Ngoài ra, b?n c?ng có th? b? sung thêm nhi?u m?c hi?n th? d?ng widget cho giao di?n ?ng d?ng nh? (Widgets) b?ng cách nh?n Edit và ch?n d?u + là xong.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 8

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 9
?ã có th? xóa ?ng d?ng cài s?n và tùy bi?n t?t h?n màn hình ch? trên iOS 10.

Tóm l?i, có th? nói giao di?n iOS 10 không có nhi?u khác bi?t so v?i phiên b?n tr??c, nh?ng vi?c h? tr? t?t h?n công ngh? 3D Touch và h? tr? tùy bi?n màn hình ch? giúp cho h? ?i?u hành này h?u ích h?n v?i ng??i dùng ?a thích “v?c v?ch”.

Nhi?u ch?c n?ng thông minh h?n

??u tiên có th? nói ??n là Siri, vi?c “m? c?a” cho các nhà phát tri?n ?ng d?ng bên th? 3 có th? tích h?p ch?c n?ng tr? lý ?o này vào ?ng d?ng c?a mình giúp cho Siri tr? nên ?a n?ng h?n. ?i?u này có ngh?a là k? t? iOS 10, b?n có th? th?c hi?n các ch?c n?ng h?i ?áp thú v? cùng Siri v?i ?ng d?ng không ph?i c?a Apple. B?n gi? ?ây có th? g?i ?i?n v?i Viber, g?i xe Uber, nh?n tin WhatsApp hay ki?m tra m?c ?? ti?n tri?n c?a vi?c t?p th? d?c v?i RunKeeper b?ng cách ra l?nh cho Siri. Hi?n t?i, Siri ?ã h? tr? các ?ng d?ng Slack, WhatsApp, Uber, Lyft, Shutterfly, Pinterest, Map My Run, RunKeeper và nhi?u ti?n ích trên n?n iOS 10 khác n?a trong t??ng lai.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 10

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 11

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 12
Giao di?n thi?t l?p và s? d?ng Siri trên iOS 10 không khác gì các phiên b?n iOS tr??c nh?ng gi? ?ây ?ã h? tr? ?ng d?ng bên th? ba.

Apple ?ã phát hành SiriKit ?? các nhà phát tri?n có th? áp d?ng Siri cho ?ng d?ng c?a mình. Hãng này cho bi?t, trong th?i gian ??u, b? SiriKit có th? ch?y ???c v?i các d?ch v? tho?i audio, video, nh?n tin, thanh toán qua Apple Pay, tìm ki?m hình ?nh, ch?m sóc s?c kh?e và ??t ch?.

Bên c?nh ?ó, Siri trên iOS 10 c?ng có th? ?i?u khi?n ???c CarPlay . Do ?ó, b?n có th? ra l?nh cho Siri ?i?u ch?nh nhi?t ?? trong xe, ch?nh radio hay th?m chí tho?i VoIP trên CarPlay thông qua Siri. Tr? lý Siri lúc này c?ng có th? nh?n di?n ng? c?nh t?t h?n v?i kh? n?ng ??a ra nh?ng g?i ý thông minh d?a trên v? trí ??a lý c?a b?n, thông tin l?u trong l?ch n?m, thông tin danh b?, ??a ch? g?n ?ây...

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 13
CarPlay trên iOS 10.

M?c dù có khá h?u ích nh?ng hi?n Siri trên iOS 10 v?n ch?a h? tr? kh?u l?nh b?ng ti?ng Vi?t. Do ?ó, ch?c n?ng này ch? h? tr? m?t ph?n nh? ng??i dùng trong n??c mà thôi. ?ây là ?i?m y?u mà Apple c?n c?i ti?n cho ng??i dùng Vi?t Nam.

Sau Siri, ch?c n?ng nh?p li?u c?ng ???c Apple c?i ti?n giúp cho ng??i dùng s? d?ng thi?t b? ?? gõ v?n b?n hay tìm ki?m nhanh h?n. Ch?c n?ng tiên ?oán ý (Prediction) trong bàn phím QuickType c?a iOS 10 giúp b?n không ph?i gõ t?ng ch? n?a. QuickType s? ??a ra nh?ng gì có trong danh b?, ??a ch? v?a ?? c?p ho?c v?a ghé ??n, các t? ti?p theo ?? có m?t câu hoàn ch?nh… và b?n ch? c?n ch?m ?? ch?n mà không c?n thêm b?t k? thao tác nào khác.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 14
Ch?c n?ng QuickType thông minh h?n trên iOS 10.

?i?u h?p d?n h?n n?a là Apple cho bi?t là hãng ?ang tìm cách ??n gi?n, d? dàng h?n ?? các l?p trình viên có th? áp d?ng ch?c n?ng ?oán ý thông minh (Proactive suggestions) vào ?ng d?ng c?a mình. Ch?ng h?n nh? bàn phím QuickType, g?i ý ??a ?i?m cho Maps và CarPlay hay ?oán ý mu?n c?a ng??i dùng ?? ??a ra n?i dung phù h?p trong các ?ng d?ng…

Nói v? kh? n?ng làm vi?c “xuyên thi?t b?” thì ch?c n?ng Universal Clipboard trên iOS khá ti?n l?i ?? b?n có th? copy b?t k? th? gì ? iPhone và sau ?ó dán (paste) vào iPad hay Mac thông qua Continuity (xem thêm t?i http://www.pcworld.com.vn/T1236818 ). 

Ti?n ích Messages ?a n?ng h?n

Có th? nói, Messages tích h?p trên iOS 10 ngày càng tr? nên “l?i h?i” và là ??i th? ?áng g?m c?a Facebook Messenger và Viber.Vi?c b? sung hàng lo?t tính n?ng cho ch?c n?ng nh?n tin m?c ??nh trên iOS 10 khi?n cho Messages không còn là ?ng d?ng nh?n tin ??n thu?n n?a. 

??u tiên là kh? n?ng quét n?i dung và hi?n mô t? c?a liên k?t trang web khi chia s?. ?ây là tính n?ng không m?i ??i v?i Facebook Messenger, nh?ng th?c t? s? d?ng cho th?y t?c ?? t?i n?i dung r?t nhanh và hi?n th? khá ??p trên khung chat.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 15

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 16

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 17
Nh?n tin trên Messages m?i ?ã h? tr? hi?n mô t? trang web và chia s? Digital Touch.

Bên c?nh ch?c n?ng ch?p và chia s? ?nh c?ng ??n gi?n v?i giao di?n tr?c quan, Messages c?a iOS 10 c?ng ?ã cho phép ng??i dùng phát bi?u t??ng c?m xúc Digital Touch (gi?ng nh? trên Apple Watch). Các bi?u t??ng Emoji chia s? qua khung chat c?ng l?n g?p 3 l?n so v?i các phiên b?n tr??c. ??c bi?t, gi? ?ây b?n có th? t?i thêm nhi?u gói ?ng d?ng ???c thi?t k? riêng cho Messages ?? làm phong phú h?n cho cu?c h?i tho?i c?a mình. Ch?ng h?n, b?n có th? t?i v? trò ch?i và m?i b?n bè ch?i ngay trên khung chat hay t?i v?, chia s? các gói bi?u t??ng c?m xúc ??c ?áo t? kho ?ng d?ng App Store.

Ch?c n?ng “Emoji hóa t? ng?" (Emojification) c?ng giúp t? ??ng chuy?n cu?c h?i tho?i nhàm chán b?ng ký t? b?ng các bi?u t??ng Emoji ??c ?áo. B?n c?ng có th? chia s? c?m xúc nh? vui, thích, b?t ng? cho t?ng câu chat b?ng cách nh?n ?è lên và ch?n bi?u t??ng ? pop-up hi?n ra sau ?ó.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 18
Ch?c n?ng chat v?i Emojification trên iOS 10.

Nhìn chung, ch?c n?ng Messages th?c s? bi?n c?a s? chat trên iPhone/iPad dùng iOS 10 tr? nên sinh ??ng và b?t nhàm chán h?n so v?i trên các phiên b?n tr??c. Tuy nhiên, b?n c?ng không nên cài quá nhi?u ?ng d?ng b? sung cho trình chat này vì s? khi?n cho t?c ?? ch?m và không ?n ??nh.

B?n ?? h? tr? Vi?t Nam t?t h?n

M?t ?i?u ?áng khen là bên c?nh vi?c thi?t k? l?i giao di?n, vi?c hình dung ???c l? trình, t?ng th?i gian ph?i ?i, quãng ???ng chi ti?t thì ti?n ích Maps trên iOS m?i giúp ng??i dùng Vi?t Nam tìm ???ng t?t và chính xác h?n. Phiên b?n m?i này cho phép tìm ???ng ?i v?i quãng ???ng ng?n nh?t ??n m?i ngóc ngách v?i t?c ?? t?i nhanh. Ph?n l?n các ???ng h?m t?i TP.HCM ?ã ???c c?p nh?t chính xác, k? c? s? ???ng và v? trí ???ng. 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 19

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 20
Giao di?n Apple Maps trên iOS 10.

?i?u khi?n thi?t b? nhà thông minh

?ng d?ng Home ?ã ???c Apple cài s?n trên iOS 10 giúp b?n ?i?u khi?n m?i thi?t b? nhà thông minh v?i iPhone, iPad. Apple cho bi?t ?ng d?ng này ???c d?ng lên t? n?n t?ng Apple HomeKit, cho phép qu?n lý và ?i?u khi?n t?t c? các thi?t b? k?t n?i t??ng thích trong nhà. 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 21
Giao di?n Home trên iPhone, iPad và Apple Watch.

HomeKit s? h? tr? các lo?i thi?t b? m?i nh? ?èn chi?u sáng, camera giám sát, khóa c?a, chuông c?a, máy l?c khí, máy t?o ?? ?m hay máy ?i?u hòa… ?ng d?ng Home c?ng cho phép b?n t?o nh?ng k?ch b?n ?i?u khi?n nhanh cho c? h? th?ng, h? tr? ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói v?i Siri hay ?i?u khi?n ngay trên Control Center, màn hình khóa… ?ng d?ng này c?ng có th? làm vi?c chung v?i Apple Watch và Apple TV, ngh?a là b?n có th? ?i?u khi?n các thi?t b? trong nhà thông qua Siri trên ??ng h? thông minh và thi?t b? gi?i trí t?i gia c?a Apple.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 22
?ng d?ng Home h? tr? nhi?u tùy ch?n và mô hình (Scense) ?i?u khi?n nhà thông minh.

??c bi?t, Home c?ng h? tr? ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói v?i Apple TV (h? tr? Apple TV th? h? 4 tr? lên) và ??ng h? Apple Watch. 

Ch?c n?ng nghe nh?c hi?u qu?

Không ch? c?i ti?n giao di?n và ?ng d?ng Music tích h?p c?a iOS 10 c?ng thông minh h?n. ??u tiên là giao di?n, có th? nói giao di?n v?i gam màu h?ng ch? ??o mà Apple c?i ti?n cho Music khá gi?ng v?i giao di?n Zune mà Microsoft trang b? cho các máy nghe nh?c c?a mình tr??c ?ây. S? thay ??i ??u tiên là Apple rút g?n l?i ch? còn 5 menu chính: Library, For You, Browse, Radio và Search. ?ng d?ng này b? sung thêm m?t th? Downloaded Music ?? qu?n lý các bài nh?c ?ã t?i v? t? Apple Music. 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 23

 

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 24
Giao di?n Music m?i trên iOS 10.

Riêng v? ch?c n?ng qu?n lý và tìm ki?m thì có th? nói For You là tùy ch?n linh ho?t và thông minh ?? b?n xem g?i ý các bài ho?c album nh?c d?a trên thói quen, s? thích c?a m?nh v?i các m?c nh? Discovery Mix, My Favorites Mix và Daily Playlist. Nh? ?ã nh?c ? ph?n giao di?n, b?n c?ng có th? ?i?u khi?n nh?c ngay trên thanh Control Center v?i th? Now Playing và trên màn hình khóa.

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 25
Ch?c n?ng chia s? tín hi?u âm thanh trên Music c?ng linh ho?t h?n.

Qu?n lý hình ?nh t?t h?n

Ngoài kh? n?ng s?p x?p, tìm ki?m hình ?nh nhanh và thông minh h?n thì Photos trên iOS 10 c?ng ?ã h? tr? ch?c n?ng nh?n di?n khuôn m?t. Theo ?ó, b?n có th? s?p x?p hình ?nh theo album c?a nh?ng ng??i ?ã ???c nh?n di?n và tìm ki?m nhanh d?a trên ch?c n?ng l?c (Filter).

Apple iOS 10 - b?n nâng c?p t? iOS 9 26
Giao di?n qu?n lý hình ?nh m?i trên Photos.

T??ng t? nh? Google Photos, ?ng d?ng Photos trên iOS 10 c?ng h? tr? ch?c n?ng nh?n di?n ch? ?? và ch? th? c?a b?c ?nh ?? t? ?ó s?p x?p l?i theo nhóm. Ngoài ra, ch?c n?ng g?i nh? k? ni?m (Memories) c?ng hi?n th? m?t danh sách nh?ng ng??i b?n, b?n ?? ??a ?i?m và nh?ng câu chuy?n liên quan ?? nh?c nh?. B?n c?ng có th? t?o và ch?nh s?a nhanh nh?ng kho?nh kh?c, câu chuy?n này d?ng video ?? chia s? cho b?n bè. 

iOS 10 h? tr? cho các thi?t b? iPad 4 tr? lên (g?m iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro (9,7 inch và 12,9 inch), iPad mini 2 tr? lên (g?m iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4), iPod touch th? h? th? 6 và iPhone 5 tr? lên (g?m iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE). N?u b?n mu?n nâng c?p lên h? ?i?u hành này thì có th? tham kh?o chi ti?t cách update t?i http://www.pcworld.com.vn/T1249789 .

 

PC World VN 10/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 127
 • Khách viếng thăm: 126
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 21,339
 • Tháng hiện tại: 506,981
 • Tổng lượt truy cập: 50,092,147

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058