tam quoc

 

Mọi điều cần biết về Windows 10 S

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/07/2017 09:27 - Người đăng bài viết: admin
 

Windows 10 S là lời đáp của Microsoft cho hệ điều hành đám mây Chrome OS của Google chạy trên Chromebook giá rẻ đang thống trị thị trường giáo dục.

 • Nh?ng tính n?ng m?i trên Windows 10 Creators Update
 • Windows 10 S: ??i th? m?i cho Chrome OS
 • Windows 10 S ép ng??i dùng s? d?ng Microsoft Edge và Bing
 • Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators
 • 10 th? thu?t t?ng t?c Windows 10

??u tháng 5, Microsoft ra m?t Windows 10 S ?ã xác th?c tin ??n lâu nay v? h? ?i?u hành ?ám mây Windows 10 Cloud. Phiên b?n Windows 10 S có ??c ?i?m n?i b?t là không ?òi h?i nhi?u v? c?u hình ph?n c?ng, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho m?i h?c sinh có ???c chi?c máy tính Windows có ??y ?? ch?c n?ng ?? h?c t?p và nghiên c?u. V?i nh?ng laptop Windows 10 S giá r?, kh?i ?i?m t? 189 USD, ?ây ???c xem nh? là l?i ?áp c?a Microsoft cho h? ?i?u hành ?ám mây Chrome OS c?a Google ch?y trên Chrombook giá r? ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n trong các tr??ng h?c. 

M?i ?i?u c?n bi?t v? Windows 10 S 1

D??i ?ây là nh?ng ?i?m c?n b?n mà b?n c?n bi?t v? Windows 10 S.

Windows 10 S – an toàn, hi?u su?t, tinh gi?n

Windows 10 S ???c Microsoft gi?i thi?u nh? là m?t phiên b?n ??y ?? c?a Windows 10 , nh?ng ??c bi?t ? ch? ch? ch?y các ?ng d?ng t?i v? t? Windows Store mà không ch?p nh?n b?t c? ngu?n nào khác. Microsoft thi?t k? h? ?i?u hành m?i này nh?m t?i ngành giáo d?c, c?nh tranh tr?c ti?p v?i Chrome OS c?a Google. ?ây là m?t h? ?i?u hành an toàn, tinh gi?n, hi?u su?t cao và là linh h?n c?a Windows 10, theo Terry Myerson, tr??ng b? ph?n Windows c?a Microsoft. 

??i di?n c?a Microsoft gi?i thích ch? S trong ph?n tên g?i th? hi?n nh?ng ?u ?i?m c?a Windows 10 S: (S)ecure – An toàn; (S)uperior performance – Hi?u su?t cao; (S)treamlined for simplicity – Tinh g?n t?i m?c t?i gi?n; và “The (S)oul of Windows 10” – “Linh h?n c?a Windows 10”.

V? c? b?n, m?i ?i?u này ??u có v? h?p lý. Nh?ng ch? S c?ng có th? ??i di?n cho (S)tore – C?a hàng, (S)chool - Tr??ng h?c. 

Và v?i nh?ng mô t? nh? v?y, dù Microsoft không ?? c?p c? th?, Windows 10 S c?ng t? ra phù h?p cho c? ng??i dùng ph? thông c?ng nh? doanh nghi?p th??ng ngày ch?y nh?ng ?ng d?ng ??n gi?n trong môi tr??ng Internet . 

M?i ?i?u c?n bi?t v? Windows 10 S 2

Ch? ch?y ?ng d?ng t? Windows Store, nh?ng không ph?i Windows 10 “rút g?n”

Nh? ?ã nói, khác v?i các phiên b?n Windows truy?n th?ng, Microsoft ch? cho phép ng??i dùng Windows 10 S cài ??t và ch?y các ?ng d?ng t?i v? t? Windows Store. Th? nh?ng n?u vì ?i?u ?ó mà cho r?ng ?ây là m?t phiên b?n Windows 10 rút g?n là không th?a ?áng, vì Windows 10 S không ch? ch?y các ?ng d?ng ??i m?i Universal Windows Program (UWP) mà còn h? tr? c? các ph?n m?m desktop truy?n th?ng (nh? ?ng d?ng .NET và n?n t?ng Win32) v?i ?i?u ki?n chúng ???c chuy?n ??i b?ng công c? Desktop Bridge và ???c ch?p thu?n có m?t trên Windows Store . 

Desktop Bridge (ban ??u có tên Project Centennial, v? sau ???c gi?i thi?u là Desktop App Converter) bao g?m các công ngh? h? tr? nhà phát tri?n ?óng gói l?i ?ng d?ng desktop ?ã có thành d?ng UWP ?? phân ph?i qua Windows Store . K? t? phiên b?n Windows 10 Creator Update , ?ng d?ng chuy?n ??i d?ng này s? khai thác ???c nh?ng công ngh? m?i nh? bút v? và Cortana, th?m chí c? Microsoft Bot Framework, vì ???c quy?n truy c?p nhi?u API ?? phát tri?n ?ng d?ng UWP cho Windows 10. 

N?n t?ng UWP cho phép các nhà phát tri?n vi?t ?ng d?ng m?t l?n r?i ch?y trên nhi?u lo?i thi?t b? Windows 10 , t? PC, tablet, smarphone cho ??n Xbox và HoloLens. ?ây là m?t ph?n r?t quan tr?ng trong chi?n l??c “One Windows” c?a Microsoft. Tuy nhiên, vì ch? ch?y trên Windows 10 nên ?ng d?ng UWP ch?a nh?n ???c s? quan tâm sâu r?ng c?a các nhà phát tri?n. Microsoft tìm cách kh?c ph?c ?i?u này b?ng Desktop Bridge nh?m làm phong phú Windows Store ??ng th?i lôi kéo các nhà phát tri?n ??n v?i n?n t?ng m?i. K? c? Microsoft c?ng s?p ??a b? Microsoft Office cho PC lên Windows Store ?? khai thác n?ng su?t v??t tr?i so v?i b? Office di ??ng. M?t l?i th? th?y rõ c?a ?ng d?ng trên Store là có th? ???c c?p nh?t liên t?c ?? cung c?p tính n?ng m?i k?p th?i cho ng??i dùng.

?ng d?ng desktop trong l?p v? b?c UWP c?ng ch?y tách bi?t ki?u sandbox nh? ?ng d?ng di ??ng trên smartphone , và dù v?n can thi?p vào registry và các t?p tin h? th?ng nh?ng ?ã ?o hóa nên không xung ??t v?i ?ng d?ng khác, không s?a ??i h? th?ng Windows, d? dàng b? g? b? s?ch s? ch? không ?? l?i “rác” nh? ?ng d?ng desktop c?. H? th?ng nh? v?y kh?i ??ng nhanh h?n và ch?y nh? nhàng h?n, cho dù máy dùng lâu ngày thì c?ng không khác gì ngày ??u m?i cài. ?ây chính là nh?ng l?i th? lâu nay c?a Chromebook ch?y Chrome OS giúp chúng ngày càng lan t?a trong các tr??ng h?c, và ?ang nh?n ???c s? quan tâm t? nh?ng ng??i dùng bình th??ng ch? có nhu c?u ch?y nh?ng ?ng d?ng ??n gi?n v?i m?t thi?t b? k?t n?i Internet.

Theo Microsoft cho bi?t, h? th?ng Windows 10 S ch? m?t 15 giây cho quá trình kh?i ??ng và th?i gian ??ng nh?p không quá 5 giây. B?t máy lên li?n, m? ra dùng ngay ?ã là xu th? th?i nay.

M?i ?i?u c?n bi?t v? Windows 10 S 3
N?u c? tình n?p ?ng d?ng ch?a ???c ch?p thu?n trên Windows 10 S, màn hình popup s? nh?c t?i v? t? Windows Store.

Windows 10 S có h?u h?t tính n?ng ??c tr?ng c?a Windows 10, nh? tr? lý Cortana , xác th?c sinh tr?c h?c b?ng Windows Hello , và m?i ??c quy?n thông th??ng khác c?a m?t phiên b?n Windows.

V?n ?? v? h? tr? trình duy?t và thi?t b? ngo?i vi

?áng chú ý là trên Windows 10 S, trình duy?t Microsoft Edge và công c? tìm ki?m Bing là m?c ??nh, không nh?ng v?y b?n không th? thay th? chúng b?ng b?t k? ?ng d?ng nào khác trên Windows Store. D? nhiên b?n v?n có th? ?i?u h??ng ??n trang tìm ki?m c?a Google, nh?ng m?i t??ng tác h? th?ng tr? t?i trình duy?t s? luôn kích ho?t Edge. Riêng Bing có th? thay th? b?ng m?t công c? khác ???c ch? ??nh ?? phù h?p ? m?t vài qu?c gia. Các trình duy?t ph? bi?n nh? Google Chrome và Firefox v?n ch?a có m?t trên Windows Store nên không ch?c r?i ?ây b?n có th? dùng chúng thay th? Edge trên Windows 10 S hay không.

Dùng laptop Windows 10 S, b?n có th? g?p v?n ?? v?i thi?t b? ngo?i vi, nh?t là nh?ng ph?n c?ng ?ã c?. “Nhi?u thi?t b? ngo?i vi (ch?ng h?n nh? máy in) ?ang ho?t ??ng v?i Windows 10 s? h? tr? Windows 10 S, nh?ng có th? b? h?n ch? v? ch?c n?ng”, Microsoft c?nh báo.

Microsoft không bán l? Windows 10 S mà ch? cung c?p cho các nhà s?n xu?t OEM ?? h? cài s?n lên máy tính phù h?p tr??c khi xu?t x??ng.

Ng??i dùng ???c phép nâng c?p lên Windows 10 Pro

N?u b?n không hài lòng v?i nh?ng h?n ch? c?a Windows 10 S, ch?ng h?n có thi?t b? ngo?i vi khi ho?t ??ng không phát huy ??y ?? ch?c n?ng, hay m?t ph?n m?m desktop th?c s? c?n thi?t nh?ng ch?a ???c Windows Store ch?p thu?n thì có th? s? ph?i ân h?n vì ?ã quy?t ??nh mua laptop Windows 10 S.

Tuy nhiên, ?i?u ?ó không có ngh?a là ?ành t? b? s?n ph?m l? mua. Microsoft cho phép ng??i dùng Windows 10 S nâng c?p lên Windows 10 Pro v?i m?c phí 50 USD. M?t ???ng link phía d??i màn hình popup s? d?n d?t b?n nâng c?p d? dàng. C?n l?u ý là khi ?ã nâng c?p h? th?ng r?i thì không th? h? c?p xu?ng tr? l?i Windows 10 S. B?n c?ng không th? t? cài Windows 10 S, vì Microsoft không bán l? Windows 10 S mà ch? cung c?p cho các nhà s?n xu?t OEM ?? h? cài s?n lên máy tính phù h?p tr??c khi xu?t x??ng.

C?ng có tr??ng h?p Microsoft không tính ti?n nâng c?p, ?ó là máy dùng trong tr??ng h?c. V?i Surface Laptop hay b?t k? laptop Windows 10 S có giá trên 799 USD thì ng??i mua ???c nâng c?p mi?n phí trong n?m nay. 

Giáo d?c ???c l?i gì?

Windows 10 S h? tr? hàng lo?t tính n?ng cao c?p v?n có c?a phiên b?n Windows 10 Pro ch? không ch? nh? Windows 10 Home, ch?ng h?n nh? qu?n lý thi?t b? di ??ng, mã hóa Bitlocker, tham gia vào domain th? m?c ??ng Azure , và c?p nh?t Windows cho doanh nghi?p, cho phép qu?n tr? viên tinh ch?nh chính xác khi mu?n c?p nh?t tính n?ng ?? tri?n khai, và trì hoãn l?ch trình c?p nh?t lên t?i 30 ngày. T?t c? có th? ???c qu?n lý thông qua công c? ?ám mây Intune for Education c?a Microsoft, và qu?n tr? viên d? dàng t?o ra hình ?nh h? th?ng r?i ??t vào m?t thanh nh? USB ?? v? sau dùng phiên b?n tùy ch?nh ?ó c?a Windows 10 S cài lên b?t k? PC nào, th?i gian th?c hi?n ch? trong vòng 30 giây.

“Công ngh? nên giúp cu?c s?ng c?a giáo viên nh? nhàng h?n và thúc ??y sinh viên sáng t?o ch? không ph?i là làm h? xao nhãng”, CEO Microsoft Satya Nadella nói.

Nh? th??ng l?, Microsoft ??a ra nh?ng ?u ?ãi cho sinh viên. Hãng mi?n phí m?t n?m s? d?ng Minecraft: Education Edition, ph?n m?m hãng qu?ng bá là s? thay ??i cách d?y và h?c. Phiên b?n Office cho giáo d?c, Office 365 for Education, c?ng ???c c?p mi?n phí cho các tr??ng h?c. Laptop Windows 10 S ???c c?u hình m?c ??nh l?u file lên mây vào tài kho?n OneDrive c?a sinh viên, t?o ?i?u ki?n cho sinh viên truy c?p d? li?u c?a mình m?i lúc m?i n?i, t? b?t k? thi?t b? k?t n?i Internet nào.

M?i ?i?u c?n bi?t v? Windows 10 S 4
Surface laptop m?ng, nh?, ch?y nhanh, th?i l??ng pin lên ??n 14,5 gi?; giá bán kh?i ?i?m 1.000 USD.

Có “c?a” vào doanh nghi?p

Vi?c ch? cho phép ch?y các ?ng d?ng t? Windows Store không ch? phù h?p v?i tr??ng h?c mà còn ?áp ?ng ?i?u ki?n c?a nhi?u doanh nghi?p, và r?t c?c xu h??ng này có th? thúc ??y nhà phát tri?n, thay vì ng?n ng?i, s? nhìn th?y “m? vàng” t? Windows Store. 

M?t h? th?ng “s?ch”, ch? ch?y nh?ng ?ng d?ng phân ph?i qua c?a hàng tr?c tuy?n ???c ki?m soát ch?t ch? s? ??m b?o an toàn h?n cho ng??i dùng, và ?ó là ?i?u r?t quan tr?ng ??i v?i doanh nghi?p. Mô hình c?a hàng ?ng d?ng ???c Apple kh?i x??ng và r?t thành công v?i App Store , nay Microsoft c?ng ?ang ti?p c?n h??ng này v?i Windows Store.

Các nhà quan sát ch? ra Windows 10 S ???c chào hàng cho các tr??ng h?c v?i nh?ng ?i?m nh?n: an toàn h?n v?i các ?ng d?ng t? Store, qu?n lý ??n gi?n, th?i gian kh?i ??ng nhanh, th?i l??ng pin lâu, giá máy r? (kh?i ?i?m t? 189 USD). T?t c? nh?ng ?u ?i?m này ??u h?p d?n và ?áp ?ng ?òi h?i c?a nh?ng doanh nghi?p trang b? nhi?u máy tính cho công vi?c không c?n c?u hình m?nh. Ngoài giáo d?c, có nhi?u l?nh v?c không ?òi h?i ?ng d?ng n?ng, nh? ch?m sóc s?c kh?e, ngành hàng bán l?, qu?n lý nhà hàng khách s?n.

Windows RT tái sinh?

S? xu?t hi?n c?a Windows 10 S khi?n nhi?u ng??i b?n kho?n, ph?i ch?ng Windows RT ???c tái sinh? 

Windows RT ra ??i cùng Windows 8 vào tháng 10/2012. ?ây là phiên b?n h? ?i?u hành rút g?n ???c thi?t k? riêng cho máy tính b?ng và thi?t b? lai dùng chip ARM, c?ng b? h?n ch? v?i nh?ng ?ng d?ng cài s?n ho?c t?i v? t? Windows Store. K?t c?c Windows RT ?ã b? Microsoft khai t? tr??c s? th? ? c?a th? tr??ng.

Nh?ng nh? trên ?ã nói, Windows 10 S không ph?i là m?t phiên b?n Windows 10 rút g?n mà là Windows 10 ??y ??. Nó có m?t s? ?i?m khác c? b?n so v?i Windows RT. Tr??c h?t, laptop Windows 10 S có s?c m?nh t? nh?ng b? x? lý PC thông th??ng ch? không ph?i là tích h?p chip ARM tiêu th? n?ng l??ng th?p ?? ch?y v?i Windows RT nh? tr??c ?ây. Laptop Windows 10 S có th? ch?y nh?ng ph?n m?m desktop truy?n th?ng, ?i?u ki?n là chúng ph?i ???c ?óng gói l?i và ??a lên Windows Store nh? ?ã nói ? trên. 

Ti?p n?a, Windows RT l?y màn hình c?m ?ng làm trung tâm và có giao di?n ??c tr?ng c?a máy tính b?ng nh? Windows 8, ?ó không ph?i là ?i?u mà s? ?ông ng??i dùng PC mong mu?n. Trong khi ?ó Windows 10 S ???c thi?t k? cho PC, và ng??i dùng máy tính v?n có th? chuy?n ??i sang ch? ?? máy tính b?ng n?u mu?n.

Laptop Windows 10 S s? ?? b? theo sau Surface Laptop? 

Windows 10 S ???c Microsoft thi?t k? tinh g?n ?? ch?y trên nh?ng máy có c?u hình nh?, giá th?p. Tuy nhiên, hãng l?i m? màn v?i chi?c Surface Laptop có giá t?i 1.000 USD. Nó có nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i chi?c ChromeBook Pixel cao c?p ?ã th?t b?i c?a Google h?n là so ?? v?i Chromebook giá r? mà h?u h?t máy tính Windows 10 S s? ph?i c?nh tranh.

Máy tính ch?y Windows 10 S h?u nh? s? có c?u hình khiêm t?n. HP ProBook x360 Education Edition và Acer TravelMate Spin B1 Convertible là hai k? tiên phong c?a ??i quân máy tính Windows 10 S. C? hai ??u có giá bán ?? xu?t 299 USD. Chi?c Latitude 11 EDU c?a Dell c?ng có cùng m?c giá nh? v?y.

Microsoft cho bi?t Toshiba, Samsung, Fujitsu, và Asus s? bán laptop Windows 10 S v?i giá t? 189 USD trong hè này. Nh?ng Surface Laptop s? lên k? tr??c tiên vào ngày 15/6 t?i ?ây.

Ch?a rõ các hãng cung c?p máy tính s? bán laptop Windows 10 S ch? y?u trên th? tr??ng tiêu dùng hay t?p trung vào các tr??ng h?c.

M?i ?i?u c?n bi?t v? Windows 10 S 5
Lo?t laptop Windows 10 S ??u tiên s? lên k? trong hè này.

Th?i gian s? s?m có câu tr? l?i

Tuy nhiên vi?c bán thi?t b? ch?y Windows 10 S trên th? tr??ng tiêu dùng có th? s? g?p khó kh?n. M?t khi ng??i dùng b?t ??u mua nh?ng nh?ng chi?c laptop giá r? này t?i các c?a hàng và b?t bình v?i ý ngh? ph?i tr? 50 USD ?? có th? s? d?ng nh?ng ph?n m?m “th?c s?” nh? Steam và Chrome, thì ti?ng t?m c?a Windows 10 S có th? b? gi?m sút nhanh chóng.

M?t v?n ?? n?i c?m là Windows Store v?n còn quá ít ?ng d?ng, các nhà phát tri?n thì v?n ch?a m?n mà v?i vi?c chuy?n ??i ?ng d?ng desktop c?a mình ?? ??a lên Windows Store. T? huy?t thi?u ?ng d?ng khi?n Windows Phone s?p ?? và góp ph?n làm Windows RT b? khai t? có th? l?i ti?p t?c ?e d?a Windows 10 S ch?ng?.

M?i th? còn ? phía tr??c, và chúng ta có l? s? s?m th?y câu tr? l?i t? th? tr??ng. 

PC World VN 06/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 45
 • Khách viếng thăm: 44
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2,973
 • Tháng hiện tại: 227,164
 • Tổng lượt truy cập: 57,722,380

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465